Dual Ring načítání...

Vyhledávání na webu

Pravidla

Smlouva o pronájmu motocyklu

1. Předmět pronájmu


Pronajímatel Avanda s.r.o. IČO: 08289166 adresa je Praha 6, K Červenému Vrchu 678/1, PSČ 16000 přenechává Nájemci do dočasného držení a užívání motocykl nacházející se ve vlastnictví Pronajímatele nebo jeho partnerů za účelem cestování po Praze. Minimální doba pronájmu činí 3 hodiny. Věk Nájemce nesmí být nižší než 19 let, Nájemce musí vlastnit řidičský průkaz platný na území Evropské unie a mít nejméně roční praxi v řízení motocyklů. Údaje Pronajímatele a Nájemce, specifikace motocyklu, doba platnosti Smlouvy, výše nájemného a zápis o technickém stavu motocyklu jsou uvedeny v Předávacím protokolu vozidla, který je nedílnou součástí této Smlouvy.


2. Cena pronájmu motocyklu, kauce a platební podmínky


Cena pronájmu se stanoví na základě aktuálních sazeb. Pronajímatel je oprávněn požadovat v souvislosti s pronájmem vozidla kauci ve výši 200 eur. Cenu pronájmu vozidla na dobu pronájmu uhrazuje Nájemce v době podpisu Smlouvy. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že částka kauce nebude úročena. Nájemce souhlasí s tím, že kauci může Pronajímatel použít (provést zápočet) při úhradě libovolných pohledávek Pronajímatele za Nájemcem, a to zejména úroků z prodlení, smluvních pokut, k uhrazení škod, nedoplatků za pronájem atd. Kauce nebo zůstatek kauce bude Nájemci vrácen po vrácení dopravního prostředku Pronajímateli, ve stavu, v jakém jej Nájemce obdržel, tedy bez vad a čisté. V případě, že Nájemce složil kauci blokováním peněžní částky na platební kartě, Pronajímatel odblokuje kauci ve lhůtě 48 hodin po podepsání Předávacího protokolu motocyklu (protokolu o vrácení motocyklu).

Cena pronájmu nezahrnuje náklady na opravy vad a poškození pneumatik.


3. Doba pronájmu, převzetí a vrácení motocyklu


Smlouva se uzavírá na dobu určitou a platí ode dne podpisu Předávacího protokolu motocyklu do okamžiku předání motocyklu na základě Předávacího protokolu motocyklu (protokolu o vrácení motocyklu).

Prodloužení Smlouvy je možné na základě žádosti Nájemce adresované Pronajímateli prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS), e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky umožňujícími uložit obsah odeslané zprávy a potvrzení této žádosti ze strany Pronajímatele prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS), e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky umožňujícími uložit obsah odeslané zprávy. V tomto případě zůstává sazba za pronájem a pojistné krytí beze změny.

V případě, že Nájemce nevrátí motocykl Pronajímateli včas, je povinen uhradit nájemné za další hodiny/dny pronájmu až do doby vrácení motocyklu, jakož i sankce za pozdní předání.

Opoždění při vrácení motocyklu o 2 a více dnů bez předchozího vyrozumění Pronajímatele může být posuzováno jako krádež (odcizení) motocyklu a Pronajímatel je oprávněn učinit příslušné kroky za účelem vrácení motocyklu. V tomto případě nese Nájemce plnou odpovědnost dle trestního zákoníku České republiky.

Při přebírání motocyklu je Nájemce povinen zkontrolovat stav motocyklu a množství paliva. Veškerá stávající poškození motocyklu jsou zanesena do Předávacího protokolu motocyklu. Nájemce se zavazuje vrátit motocykl ve stejném technickém stavu a se stejným vybavením, čisté vně, v místě a čase stanoveném ve Smlouvě, včetně klíčů a všech potřebných dokladů (osvědčení o registraci, zelená karta). Motocykl se považuje za převzaté Pronajímatelem po podepsání Předávacího protokolu motocyklu (protokolu o vrácení motocyklu). V případě nesplnění této podmínky není motocykl považován za vrácený Pronajímateli.

V případě, že Nájemce nedodrží své povinnosti týkající se vrácení motocyklu, souhlasí Nájemce s tím, že Pronajímatel vystaví foto/audio/video protokol o vrácení/ nevrácení motocyklu v místě a čase předání motocyklu, stanoveného Smlouvou. Nájemce souhlasí s použitím těchto materiálů v případě správního a/nebo soudního řízení.

Pronajímatel může jednostranně odstoupit od Smlouvy v případě, že Nájemce poruší své povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Pronajímatel může rovněž jednostranně odstoupit od Smlouvy i v případě, kdy je pravděpodobné, že Nájemce má v úmyslu používat motocykl nedovoleným způsobem, zejména s ním vycestovat mimo Prahy.

Písemné vyrozumění o odstoupení od Smlouvy ze strany Pronajímatele musí být doručeno Nájemci a vstupuje v platnost dnem jeho doručení. Oznámení o odstoupení od Smlouvy může být rovněž doručeno prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS), e-mailem či dalšími komunikačními prostředky, umožňujícími uložit obsah odeslané zprávy.

Právo na užívání motocyklu končí v den uplynutí doby pronájmu, a rovněž v důsledku poškození motocyklu nebo jeho krádeže. To však nemá za následek zánik vzájemných práv a povinností smluvních stran Smlouvy, existujících před datem zrušení Smlouvy, zejména tím není zrušena povinnost Nájemce uhradit nájemné, nahradit škody, zaplatit smluvní pokuty, atd.

V případě, že Nájemce vrátí motocykl předčasně, je povinen zaplatit nájemné za původně sjednanou dobu trvání pronájmu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě, že Nájemce nesplní svou povinnost fyzicky předat motocykl Pronajímateli, má Pronajímatel právo sám zaznamenat stav vráceného/zabaveného motocyklu, dokladů a výbavy motocyklu. Za okamžik vrácení motocyklu Pronajímateli bude považován den dopravení motocyklu na parkoviště Pronajímatele, nacházející se na adrese: Švábky 52/2, Praha 8, 180 00, Česká republika.

Pro případ prodlení ze strany Nájemce s vrácením motocyklu Pronajímateli ve stanovenou dobu a na stanovené místo byl Nájemce informován, že Pronajímatel může nahlásit nevrácení motocyklu Policii České republiky (nebo policii příslušného státu) s tím, že Nájemce není oprávněn motocykl používat. Důsledky, které mohou z této skutečnosti pro Nájemce plynout ponese výhradně Nájemce.

Pokud Nájemce při vracení motocyklu neplní svůj závazek vrátit klíče od motocyklu, bude Nájemce vzhledem k omezení možnosti používat motocykl povinen uhradit nájemné podle platných sazeb, a to až do okamžiku předání klíčů od motocyklu.

Pokud bude motocykl Nájemci odebrán, zajištěn nebo zabaven, je Nájemce povinen okamžitě telefonicky informovat Pronajímatele (s následným písemným potvrzením). Nájemce je povinen podniknout veškerá opatření nezbytná pro vydání motocyklu a musí po celou dobu řádně platit nájemné. V tomto případě nevyprší doba výpůjčky dříve, než bude motocykl předán Pronajímateli. V tomto případě se Nájemce zavazuje uhradit Pronajímateli mimo jiné rovněž veškeré škody, které mu v souvislosti s tím vzniknou.

Nájemce je povinen a zavazuje se uhradit Pronajímateli prostředky vynaložené v souvislosti s vyhledáním, zajištěním či zabavením motocyklu, a v případě nutnosti - s přepravou motocyklu na adresu místa podnikání Pronajímatele.

V případě, že Nájemce nesplní svou povinnost vrátit převzaté vybavení motocyklu, je povinen a zavazuje se nahradit Pronajímateli škodu nebo výdaje odpovídající hodnotě nového vybavení, které bude stejné nebo srovnatelné s chybějící věcí, a pokud nebude možné určit výši náhrady tímto způsobem, pak ve výši nákladů skutečně vynaložených Pronajímatelem.


4. Práva a povinnosti smluvních stran


Nájemce je povinen používat motocykl pouze ke stanovenému účelu, dodržovat dopravní předpisy, celní předpisy a jiné právní normy. Nájemce je povinen provozovat motocykl v souladu s návodem a předpisy pro užívání motocyklu a pečovat o jeho technický stav. Nájemce musí podniknout veškerá opatření, aby zabránil krádeži, nehodě nebo poškození motocyklu v důsledku jednání třetích osob.

Pronajímatel má právo kdykoliv požadovat od Nájemce, aby mu umožnil přístup k motocyklu za účelem kontroly technického stavu motocyklu a kontroly, zda Nájemce užívá motocykl odpovídajícím způsobem, v souladu s podmínkami Smlouvy a obecně závaznými právními předpisy. Nájemce se zavazuje umožnit Pronajímateli provést kontrolu vozidla.

Nájemce není oprávněn:

- přenechávat motocykl k užívání třetím osobám, neuvedeným v Předávacím protokolu motocyklu;

- používat motocykl k soutěžení, výuce jízdy nebo přepravě nákladu;

Nájemce je povinen neprodleně informovat Pronajímatele o výskytu jakýchkoli technických závad nebo poškození, vzniklých během výpůjční doby motocyklu a vyžadujících neodkladnou opravu. Pokud tak Nájemce neučiní, je plně zodpovědný za veškeré škody vzniklé v souvislosti s těmito okolnostmi (jízda při svítící kontrolce tlaku oleje, jízda na prázdné pneumatice, atd.).

Nájemce je povinen:

- vždy používat všechny bezpečnostní zařízení, kterými je motocykl vybaven, nenechávat ve motocyklu klíče a doklady od motocyklu.

Nájemce souhlasí s tím, že Pronajímatel nenese odpovědnost za škody způsobené Nájemci v souvislosti s poruchou motocyklu (ušlý zisk, úhrada za ubytování, doprava z místa vzniku poruchy, atd.).

Pronajímatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit Smlouvu o pronájmu, odebrat motocykl v libovolném okamžiku a/nebo vyhlásit prostřednictvím policie pátrání po předmětu pronájmu, pokud dojde k jakémukoliv porušení Smlouvy o pronájmu.


5. Vycestování mimo Prahy


S pronajatým motocyklem je kategoricky zakázáno překračovat hranice města Praha.


6. Odpovědnost za škody a pojištění předmětu pronájmu


Pronajímatel garantuje, že pronajatý motocykl je pojištěn u pojišťovny. Pojištění motocyklu se nevztahuje na poškození pneumatik motocyklu. Zavazadla a osobní věci nemohou být pojištěny.

 Nájemce je povinen zaplatit spoluúčast ve výši uvedene v Předávacím protokolu pronajatého motocyklu v případech škody vzniklé v důsledku dopravní nehody způsobené zaviněním na straně nájemce, v případě odcizení motocyklu nebo v případě vzniku škody na motocyklu.

V případě, že nájemce poruší své povinnosti vyplývající z čl. 7 této smlouvy, nadepsaná ustanovení o spoluúčasti v této smlouvě se nepoužijí a nájemce je povinen uhradit škodu v její plné výši. 

 

Pokuty za dopravní přestupky a jiné náklady Pronajímatele s tímto spojené v průběhu trvání pronájmu, stejně jako škody vyplývající ze ztráty dokladů, klíčů nebo nářadí, které je příslušenstvím vozidla hradí Nájemce.

Nájemce je dále povinen k úhradě těchto smluvních pokut:

 • nevrácení klíčů - 100 eur
 • nevrácení dokladů - 75 eur
 • nevrácení navigátora - 180 eur
 • přenechání motocyklu do užívání třetím osobám, neuvedeným v Předávacím protokolu vozidla - 200 eur
 • propálené/pořezané sedadlo - 200 eur
 • poškození jednoho konstrukčního prvku karosérie (potřeba klempířských a lakýrnických prací) - 100 eur
 • poškození kola: propíchnutí - oprava 20 eur, pokud nelze opravit - cena nového kola
 • poruší své povinnosti vyplývající z čl. 7 této smlouvy - 200 eur
 • vycestování mimo Prahu - ukončení Smlouvy s pokutou 200 eur.


7. Činnosti v případě vzniku pojistné události


V případě vzniku dopravní nehody nebo jiné škody na motocyklu (dále jen Nehoda) je Nájemce povinen neprodleně informovat Pronajímatele. V případě nehody: je nutné zavolat na místo nehody policii, vyplnit spolu s druhým účastníkem nehody hlášení o dopravní nehodě (zajistit, aby každý účastník nehody hlášení podepsal, jedno vyhotovení hlášení si ponechat, druhé dát druhému účastníkovi nehody), kompletně fotograficky nehodu zdokumentovat (celkový pohled na místo nehody, fotografie každého z vozidel účastníků nehody s viditelnou poznávací značkou, fotografie každého z vozidel účastníků nehody s viditelným poškozením), zapsat si údaje všech řidičů - účastníků nehody, včetně svědků, poznávací značky všech vozidel - účastníků nehody. V případě, že pronajatý motocykl není schopen jízdy vlastní silou, musí Nájemce zajistit jeho odstranění z vozovky. Nájemce je rovněž povinen okamžitě předat Pronajímateli policejní záznam o nehodě a klíče a doklady od motocyklu. Pokud nejsou ostatní účastníci nehody přítomni, je Nájemce povinen sám vypsat hlášení o dopravní nehodě s uvedením příčin nehody. Veškerá poškození motocyklu neregistrovaná policií a neuvedená v záznamu z místa nehody uhradí Nájemce. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku řízení motocyklu pod vlivem alkoholu nebo drog a rovněž pod vlivem léků či léčiv snižujících pozornost a rychlost reakce. Nájemce je povinen poskytnout policii a Pronajímateli veškeré údaje o události a všestranně pomáhat při vyřizování pojistné události. V případě dopravní nehody způsobené Nájemcem je Nájemce povinen zaplatit odtažení motocyklu z místa nehody na místo určené Pronajímatelem.


8. Zmocnění pro zastupování v přestupkovém a správním řízení


Nájemce tímto výslovně zmocňuje pronajímatele k zastupování nájemce v přestupkovém a správním řízení pro případ porušení dopravních předpisů vypůjčeným motocyklem a v době trvání nájmu (zejména při překročení povolené rychlosti, porušení pravidel při parkování ad.). Nájemce zmocňuje pronajímatele, aby jej ve všech právních úkonech zastupoval, resp. obhajoval, aby vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, podával řádné a mimořádné opravné prostředky, vzdával se jich.

Nájemce tímto bere na vědomí, že je povinen motocykl užívat výlučně osobně a pronajímatel je oprávněn při zastupování nájemce tuto skutečnost tvrdit.


9. Korespondence


V případě, že bude korespondence Nájemci zaslána doporučeným dopisem, pak se za den doručení považuje:

 • třetí den po odeslání korespondence, pokud není prokázáno něco jiného;
 • den, kdy Nájemce odmítl korespondenci převzít;
 • poslední den skladování korespondence na poště v případě, že si Nájemce nevyzvedne korespondenci navzdory doručení oznámení pošty. Tato podmínka platí i v případě, že Nájemce nevěděl o uložení korespondence na poště;
 • den, kdy byl Pronajímatel informován, že korespondence nemohla být Nájemci doručena z důvodu, že se Nájemce nezdržuje na adrese uvedené jako poštovní adresa pro doručování korespondence, v důsledku čehož byla korespondence vrácena.


10. Závěrečná ustanovení


Tato Smlouva je sepsána českém jazyce. Tato smlouva může být podepsána rovněž elektronicky (viditelný digitální podpis) pomocí pera-stilusu na PC nebo tabletu a smluvní strany uznávají takto podepsanou Smlouvu a Předávací protokol motocyklu za platné a rovnocenné s listinnou verzí, přičemž po podpisu Smlouvy je její kopie ihned zaslána e-mailem na e-mailovou adresu Nájemce, uvedenou v Předávacím protokolu motocyklu. Podpisem Předávacího protokolu motocyklu potvrzuje Pronajímatel převzetí částky za pronájem motocyklu a kauce. Podpisem Předávacího protokolu motocyklu potvrzuje Nájemce převzetí motocyklu.

Případné spory z této Smlouvy budou řešeny podle právních předpisů České republiky a před soudy České republiky. Smluvní strany si zvolili za příslušný Obvodní soud ten soud, ke kterému místně přísluší sídlo Pronajímatele.

Podpisem této Smlouvy Nájemce potvrzuje svůj souhlas s tím, že Pronajímatel má právo, v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů), na zpracování veškerých informací a údajů, které mu Nájemce v souvislosti se Smlouvou dobrovolně poskytl (dále jen Osobní údaje), rovněž na zpracování těchto osobních údajů prostřednictvím třetí osoby (zpracovatele) pro účely vlastních obchodních záležitostí, a má právo sdělovat tyto informace třetím osobám, které Pronajímatel pověřil vykonáváním některých svých zákonných a smluvních povinností či realizací a správou dlužních závazků Nájemce.

Nájemce dále souhlasí s tím, aby Pronajímatel zpracoval veškeré informace a osobní údaje, které mu Nájemce poskytl, ve vlastním informačním systému nebo v informačním systému třetí osoby (zpracovatele). Nájemce tímto výslovně a neodvolatelně prohlašuje, že byl o tomto náležitým způsobem informován, a že příslušné osobní údaje poskytl/poskytne dobrovolně.

Pronajímatel je rovněž se souhlasem Nájemce oprávněn pořizovat kopie osobních dokladů Nájemce a případně se jimi prokazovat, zejména při správním a přestupkovém řízení. Úplné znění na www.justscoo.com/gdpr.

up button
Whatsapp